فصد خون شرق تهران
آبینه
خشکشویی
جرثقیل برقی

بایگانی برچسب ها: برگزاری دوره داوری درجه 2 و 3

برگزاری دوره داوری درجه ۲ و ۳

برگزاری دوره داوری درجه ۲ و ۳ استان خراسان رضوی کمیته ساندادر تاریخ ۹۸ ۱۲ ۸ لغایت ۹۸ ۱۲ ۹

برگزاری دوره داوری درجه ۲ و ۳

برگزاری دوره داوری درجه ۲ و ۳ ساندا استان گلستان کمیته چانگ چواندر تاریخ ۹۸ ۱۲ ۸ لغایت ۹۸ ۱۲ ۹