سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت

بایگانی برچسب ها: کمیته وینگ چون WT

برگزاری دوره عملی مربیگری ب

برگزاری دوره عملی مربیگری بانوان استان تهران کمیته وینگ چون WTدر تاریخ ۹۸ ۱۱ ۱۸

مجوز برگزاری آزمون فنی مشکی د

مجوز برگزاری آزمون فنی مشکی دان یک تا دان ۴ بانوان استان تهران کمیته وینگ چون WTدر تاریخ ۹۸ ۱۱ ۱۸

مجوز برگزاری آزمون فنی مشکی د

مجوز برگزاری آزمون فنی مشکی دان یک تا دان ۴ آقایان استان تهران کمیته وینگ چون WTدر تاریخ ۹۸ ۱۱ ۱۸

برگزاری دوره عملی مربیگری آ

برگزاری دوره عملی مربیگری آقایان استان تهران کمیته وینگ چون WTدر تاریخ ۹۸ ۱۱ ۱۸