بایگانی برچسب ها: کمیته فانگ من چوان

برگزاری دوره عملی مربیگری ب

برگزاری دوره عملی مربیگری بانوان استان چهارمحال و بختیاری کمیته فانگ من چواندر تاریخ ۹۸ ۱۱ ۱۷

مجوز برگزاری آزمون فنی مشکی د

مجوز برگزاری آزمون فنی مشکی دان یک تا دان ۴ بانوان استان چهارمحال و بختیاری کمیته فانگ من چواندر تاریخ ۹۸ ۱۱ ۱۷

آخرین دیدگاه‌ها