بایگانی برچسب ها: کمیته ساندا

مجوز برگزاری آزمون فنی مشکی د

مجوز برگزاری آزمون فنی مشکی دان یک تا دان ۴ بانوان استان مازندران کمیته ساندادر تاریخ ۹۸ ۱۱ ۱۸

مجوز برگزاری آزمون فنی مشکی د

مجوز برگزاری آزمون فنی مشکی دان یک تا دان ۴ آقایان استان مازندران کمیته ساندادر تاریخ ۹۸ ۱۱ ۲۵

برگزاری دوره داوری درجه ۲ و ۳

برگزاری دوره داوری درجه ۲ و ۳ استان خراسان رضوی کمیته ساندادر تاریخ ۹۸ ۱۲ ۸ لغایت ۹۸ ۱۲ ۹

آخرین دیدگاه‌ها