بایگانی برچسب ها: کمیته تای چی چوان

برگزاری کارگاه آموزشی استان

برگزاری کارگاه آموزشی استان کرمان کمیته تای چی چواندر تاریخ ۹۸ ۱۱ ۱۱

برگزاری کارگاه آموزشی استان

برگزاری کارگاه آموزشی استان کرمان کمیته تای چی چواندر تاریخ ۹۸ ۱۱ ۱۰

برگزاری کارگاه آموزشی استان

برگزاری کارگاه آموزشی استان تهران کمیته تای چی چواندر تاریخ ۹۸ ۱۱ ۱۸

برگزاری کارگاه آموزشی بانوا

برگزاری کارگاه آموزشی بانوان استان تهران کمیته تای چی چواندر تاریخ ۹۸ ۱۱ ۱۰

آخرین دیدگاه‌ها