بایگانی برچسب ها: شهریار

صبح سرمی کشد از پشت درختان خ

صبح سرمی کشداز پشت درختانخورشیدتا تماشا کند این بزم تماشائی را صبح بخیر شهریار

آخرین دیدگاه‌ها