فصد خون شرق تهران
آبینه
خشکشویی
جرثقیل برقی

بایگانی برچسب ها: استان-خراسان-رضوی

برگزاری دوره داوری درجه ۲ و ۳

برگزاری دوره داوری درجه ۲ و ۳ استان خراسان رضوی کمیته ساندادر تاریخ ۹۸ ۱۲ ۸ لغایت ۹۸ ۱۲ ۹

مجوز برگزاری آزمون فنی مشکی د

مجوز برگزاری آزمون فنی مشکی دان یک تا دان ۴ بانوان استان خراسان رضوی کمیته چانگ چوان در تاریخ ۹۸ ۱۱ ۱۱

برگزاری دوره عملی مربیگری ب

برگزاری دوره عملی مربیگری بانوان استان خراسان رضوی کمیته چانگ چوان در تاریخ ۹۸ ۱۱ ۱۱

برگزاری دوره عملی مربیگری آ

برگزاری دوره عملی مربیگری آقایان استان خراسان رضوی کمیته فن زی چواندر تاریخ ۹۸ ۱۲ ۲۳

مجوز برگزاری آزمون فنی مشکی د

مجوز برگزاری آزمون فنی مشکی دان یک تا دان ۴ آقایان استان خراسان رضوی کمیته فن زی چواندر تاریخ ۹۸ ۱۲ ۲۳