فصد خون شرق تهران
آبینه
خشکشویی
جرثقیل برقی

بایگانی برچسب ها: استان تهران

برگزاری کارگاه آموزشی استان

برگزاری کارگاه آموزشی استان تهران کمیته تای چی چواندر تاریخ ۹۸ ۱۱ ۱۸

برگزاری دوره عملی مربیگری ب

برگزاری دوره عملی مربیگری بانوان استان تهران کمیته وینگ چون WTدر تاریخ ۹۸ ۱۱ ۱۸

مجوز برگزاری آزمون فنی مشکی د

مجوز برگزاری آزمون فنی مشکی دان یک تا دان ۴ بانوان استان تهران کمیته وینگ چون WTدر تاریخ ۹۸ ۱۱ ۱۸

مجوز برگزاری آزمون فنی مشکی د

مجوز برگزاری آزمون فنی مشکی دان یک تا دان ۴ آقایان استان تهران کمیته وینگ چون WTدر تاریخ ۹۸ ۱۱ ۱۸

برگزاری دوره عملی مربیگری آ

برگزاری دوره عملی مربیگری آقایان استان تهران کمیته وینگ چون WTدر تاریخ ۹۸ ۱۱ ۱۸

مجوز برگزاری آزمون فنی مشکی د

مجوز برگزاری آزمون فنی مشکی دان یک تا دان ۴ آقایان استان تهران کمیته نن شائولیندر تاریخ ۹۸ ۱۲ ۲

برگزاری دوره عملی مربیگری آ

برگزاری دوره عملی مربیگری آقایان استان تهران کمیته نن شائولیندر تاریخ ۹۸ ۱۲ ۲

برگزاری کارگاه آموزشی بانوا

برگزاری کارگاه آموزشی بانوان استان تهران کمیته تای چی چواندر تاریخ ۹۸ ۱۱ ۱۰