دسته: وزنه برداری

وزنه‌برداری قهرمانی جهان

وزنه‌برداری قهرمانی جهان| ششمی جهانفکریان در گروه C دسته ۸۷ کیلوگرم زنان

ورزشی